Årsmøte

• Annonseres minimum 4 uker før årsmøtedato.

• Frist for frasigelser av verv er 3 uker før årsmøte til valgkomiteens leder.

• Frist for innsendelse av saker til årsmøte: 2 uker før årsmøtedato. Sendes til formannen.

• Velger formann (1 år)

• Velger kasserer (2 år)

• Velger sekretær (2 år), velges ut i fra synkende alder

• Velger turkomite (1 år) påminnelse (velges for 4 år) Trekkes så på nytt.

• Velger revisor (2 år) velges ut i fra synkende alder.

• Årsmøtet er et lukket arrangement for lagets medlemmer.

• Årsmøteinnkallelsen skal inneholde frister for innsendelse av årsmøtesaker og frasigelse av verv.

• Avholdes under Mattis-turen, med unntak av jubileumstur. Turkomite enerådende når det gjelder tid og dag.

• Alle avstemninger avholdes muntlig, med mindre ett medlem ber om at avstemningen skal være skriftlig.

• Eventuelle endringer i en eller flere vedtekter krever 2/3 flertall.

• Revisor fremlegger revisjonsberetning etter gjennomgang av årets regnskap.

Hemmat .............................. Te basj at